Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

2022
Entegre Raporu

Yaklaşık yarım asırdır yarınlara değer katıyoruz.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.; sanayi, turizm, enerji, eğitim, sağlık, altyapı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere finansman sağlayan bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Rapor Hakkında

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin 2022 yılına ait Entegre Raporu, Banka tarafından üçüncü kez yayınlanan entegre rapor olma özelliği taşımaktadır.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihlerini kapsayan bu rapor, Banka’nın sürdürülebilirlik adımlarını, kurumsal stratejilerini, yönetim felsefesini, performansını ve bu ögelerin sürdürülebilir gelişim üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır.

  • Adana
  • Adıyaman
  • Diyarbakır
  • Gaziantep
  • Hatay
  • Kahramanmaraş
  • Kilis
  • Malatya
  • Osmaniye
  • Şanlıurfa

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de ağır hasar bırakan depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Felaketin hemen ardından maddi ve manevi desteklerimizi insanlarımızla paylaşıyor, birlik ve beraberlik içinde, her zaman olduğu gibi bu zor günleri en kısa sürede aşacağımıza gönülden inanıyoruz.

TKYB Logo
TKYB Board

Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarının odağına almış bir Banka olarak; sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, etki yatırımcılığı ekosisteminin geliştirilmesi ve ülkemizin 2053 net-sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilebilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam ediyoruz.

Dr. Raci KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Devamını Oku
TKYB Board

Yatırım bankacılığı tarafındaki deneyimimizle de kamu ve özel sektöre ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem yurt dışı hem de yurt içi kaynaklı, düşük maliyetli fonları yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz.

İbrahim H. ÖZTOP
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Devamını Oku

İçindekiler

Bölüm 1

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na Genel Bakış

Yaklaşık yarım asırdır yarınlara değer katıyoruz.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.; sanayi, turizm, enerji, eğitim, sağlık, altyapı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere finansman sağlayan bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

Devamını Oku

Bölüm 2

Kurumsal Yönetim

Kalkınma Yatırım Bankası, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden bir rol üstlenerek ve sorumlu bankacılık prensiplerini benimseyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devamını Oku

Bölüm 3

Stratejik Bakış Açısı

Kalkınma Yatırım Bankası ülkemizin yeşil dönüşümünü destekleyen faaliyetlerini sürdürerek sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında önemli bir rol oynamaktadır.

Devamını Oku

Bölüm 4

Önceliklendirme Analizi ve Paydaş Yaklaşımı

Kalkınma Yatırım Bankası, düzenli olarak çeşitli iletişim kanallarıyla tüm paydaş gruplarıyla temas kurarak farklı paydaşların önceliklerini, ihtiyaçlarını ve Banka’dan beklentilerini dikkate alarak değer yaratma odaklı çalışmaktadır.

Devamını Oku

Bölüm 5

Değer Yaratma Modelimiz

Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası çok boyutlu bir değer yaratma modeli üzerine kurulu bir yaklaşım benimsemektedir. Bu model, beş ana sermaye alanı üzerinde, 2022 yılında Banka’nın nasıl ve hangi düzeyde etkide bulunduğunu ve bu etkilerin nasıl değer yarattığını göstermektedir.

Devamını Oku

Bölüm 6

Ekler

Yapılan raporlamalar ile Banka’nın 2022 yılındaki performansı tüm paydaşlarla paylaşılarak hedef belirleme ile ilgili ilerlemeye ilişkin gereklilikler yerine getirilmektedir.

Devamını Oku

Kısaltmalar

AAYB: Asya Altyapı Yatırım Bankası

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

ADFIAP: Asya ve Pasifik Kalkınma Finansmanı Kuruluşları Birliği

AFD: Agence Française de Développement

AFK: Aracı Finansman Kuruluşları

AIIB: Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank)

AKKB: Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

APEX: Toptan Bankacılık

API: Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)

AR: Devamsızlık Oranı (Absenteeism Rate)

AR-GE: Araştırma ve Geliştirme

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BIST: Borsa İstanbul

BM: Birleşmiş Milletler

BS: Bilgi Sistemleri

BT: Bilgi Teknolojileri

CDB: Çin Kalkınma Bankası

CDP: Karbon Saydamlık Projesi

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirme

COP: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi

CISA: Certified Informations Systems Auditor -Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi

CTF: Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund)

CTI: Siber Tehdit İstihbarat (Cyber Threat Intelligence)

ÇSYS: Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi

DCP: Diffusion Capital Partners

DEG: Alman Kalkınma Finans Kurumu

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı

EÇBS: Entegre Çevre Bilgi Sistemi

EIB: Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank)

EIF: Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund)

EBRD: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

EGDIP: Avrupa Yeşil Düzen Yatırım Planı

EIF-NPI: European Investment Fund National Promotional Institutions

EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi

ERTA: Entegre Raporlama Türkiye Ağı

ERP: Kurumsal Kaynak Planlama

EOI: İlgi Beyanı (Expression of Interest)

EYDK: Etki Yatırımı Danışma Kurulu

FED: Amerikan Merkez Bankası (Federal Reserve Bank)

FEF: Finanse Edilmeyen Faaliyetler

FMO: Hollanda Kalkınma Bankası

FinTek: Finansal Teknoloji

FRIT II: Türkiye’deki Mülteciler için Yardım Programı

GKSS: Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler

GRI: Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative)

GSPYŞ: Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

GSYF: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

GSYH: Gayri Safi Yurt içi Hasıla

ICBC: Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (Industrial and Commercial Bank of China)

ICMA: Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (International Capital Market Association)

IDB: Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası

IFC: Uluslararası Finans Kurumu

IFRS: International Financial Reporting Standards

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization)

IMF: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

IR: Kaza Sıklık Oranı (Incident Rate)

IP: İnternet Protokolü (Internet Protocol Address)

ITSM: Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi (Information Technologies Service Management)

IsDB: İslam Kalkınma Bankası

İSEDES: İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci

İKO: İslam İş Birliği Teşkilatı

İSEDAK: İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimî Komitesi

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

İSO: İstanbul Sanayi Odası

İİT: İslam İşbirliği Teşkilatı

İVCİ: İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (Istanbul Venture Capital Initiative)

JBIC: Japon Uluslararası İş birliği Bankası (Japan Bank for International Cooperation)

JCR: Avrasya Derecelendirme A.Ş.

JES: Jeotermal Enerji Santralleri

KDV: Katma Değer Vergisi

KfW: Alman Kalkınma Bankası

KGF: Kredi Garanti Fonu

KGSPYŞ: Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KÖF: Kredi Özel Fonu

KPI: Temel Performans Göstergesi

KVK: Kişisel Verilerin Korunması

KYB: Kalkınma ve Yatırım Bankaları

LDR: Kayıp Gün Oranı (Loss Day Rate)

LMA: Loan Market Association

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu

MBA: İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı

MIGA: Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu

MW: Megawatt

MFKS: Merkezi Fatura Kaydı Sistemi

ODM: Olağanüstü Durum Merkezi

ODR: Meslek Hastalığı Oranı (Occupational Disease Rate)

ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD: Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü

OPIC: Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu

OWASP: Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi

PRB: Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles of Responsible Banking)

PMI: Project Management Institute

POC: Kavram Kanıtlama

RPA: Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation)

RPM: Risk Paylaşım Mekanizması

RIPE IP: Avrupa IP Ağı

SKA: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

SLA: Satış Sonrası Hizmetler

SME: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

SMART: Özgün, Ölçülebilir, Kabul Edilebilir, Gerçekçi Zamanında (Specific Measurable Accepted Realistic Timely)

SLBP: Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil Prensipleri (Sustainability-Linked Bond Principles)

SOFR: Güvenli Gecelik Finansman Oranı

SÖİK: Sevk Öncesi İhracat Kredisi

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu

SPO: İkinci Taraf Görüşü (Second Party Opinion)

SPV: Özel Amaçlı İşletme (Special Purpose Vehicle)

SSL: Güvenli Soket Katmanı (Secure Sockets Layer)

STK: Sivil Toplum Kuruluşları

T.C.: Türkiye Cumhuriyeti

TL: Türk Lirası

TBB: Türkiye Bankalar Birliği

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TDO: Takibe Dönüşüm Oranı

TII: Türkiye Yatırım İnisiyatifi (Turkish Investment Initiative)

TİF: İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

TKF: Türkiye Kalkınma Fonu

TKYB: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

TSE: Türk Standartları Enstitüsü

TSPB: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

TFRS9: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TOGAF: Kurumsal Mimari (The Open Group Architecture Framework)

TAKSAN: Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş

TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

TESTAŞ: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

TÜMOSAN: Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UNEP-FI: Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (United Nations Environment Programme Finance Initiative)

UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Program)

UNGC: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact)

URF: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

WEF: Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum